Świetlica szkolna

W naszej szkole od poniedziałku do  piątku działa świetlica szkolna.

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Cele i zadania świetlicy szkolnej

 • Celem głównym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej i bezpieczeństwa w godzinach przed i po lekcjach.
 • Organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy.
 • Rozwijanie zainteresowań poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie.
 • Pomoc i wyrównywanie braków poprzez pomoc doraźną w odrabianiu lekcji i wyrównywaniu zaległości.

Założenia organizacyjne

 • Świetlica szkolna przeznaczona jest dla wszystkich uczniów.
 • W świetlicy mogą przebywać uczniowie, którzy oczekują na rozpoczęcie zajęć lub są po zakończeniu lekcji.
 • Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela.
 • Przed przyjęciem ucznia do świetlicy szkolnej rodzic (opiekun) zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia, w której podaje aktualne dane.
 • Każda zmiana telefonu, adresu bądź osoby upoważnionej do odbioru ucznia powinna być niezwłocznie przekazana nauczycielowi świetlicy.
 • Wszelkie jednorazowe upoważnienia od rodziców przyjmowane są tylko w formie pisemnej.
 • Nauczyciel - opiekun świetlicy ani Dyrekcja szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w świetlicy.
 • Świetlica szkolna obejmuje opieką uczniów w godzinach od 7.00 do 9.00 i od 13.30 do 16.30.
 • Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
 • W przypadku zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic powinien jak najszybciej zawiadomić świetlicę na nr telefonu: 0 601 350 776 lub 22 831 18 55.
 • Po godzinie 16.30 ( w sytuacjach nagminnie powtarzających się spóźnień) wychowawca świetlicy ma prawo powiadomić policję, która podejmie stosowne działania.
 • W świetlicy obowiązuje Regulamin szkolny.

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:

 • Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce.
 • Korzystania z gier, książek, pomocy dydaktycznych, sprzętu audiowizualnego i komputera.
 • Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania. Uczniowie mogą zgłaszać pomysły zajęć i ich tematy.
 • Obowiązki wychowanków świetlicy

Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:

 • Nienagannego i należytego zachowania się wobec wychowawców i kolegów.
 • Słuchania i wykonywania poleceń wychowawców świetlicy.
 • Dbania o czystość i estetyczny wygląd świetlicy.
 • Poszanowania sprzętu świetlicy, używania go zgodnie z przeznaczeniem i pozostawienie go w należytym porządku po wykorzystaniu.