Rekrutacja

Rekrutację w ZSS nr 105 prowadzi powołana przez dyrektora Szkolna Komisja Rekrutacyjna w składzie: dyrektor/wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący, psycholog szkolny, jako sekretarz, pedagog szkolny, nauczyciel przedmiotów zawodowych i nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących.
Warunkiem przyjęcia do Zespołu Szkół jest orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej i skierowanie z Biura Edukacji w Warszawie, gdy uczeń jest z innego powiatu oraz pozytywna opinia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, pracującej w oparciu o statut szkoły.

Wykaz dokumentów obowiązujących kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej nr 54:

I. Dokumenty, które należy złożyć do 20 kwietnia:

- wniosek o przyjęcie do szkoły (druk do pobrania z sekretariatu szkoły),
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną na stałe lub na etap ponadgimnazjalny (oryginał)

II. Dokumenty, które należy złożyć do 20 maja:

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki wybranych zawodów (oryginał),
- opinia psychologiczna,
- opinia wychowawcy klasy (charakterystyka ucznia, opis sytuacji rodzinnej i materialnej),
- skrócony odpis aktu urodzenia (oryginał lub poświadczona kopia),
- kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (o ile kandydat posiada),
- dwa zdjęcia,

III. Dokumenty, które należy złożyć do 30 czerwca:

- karta zdrowia (oryginał),
- świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał lub kopia poświadczona przez dyrektora gimnazjum),
- zaświadczenie z wynikami egzaminu gimnazjalnego (oryginał lub kopia poświadczona przez dyrektora gimnazjum),
- zgoda starosty na naukę w Branżowej Szkole I stopnia Specjalnej nr 54, gdy kandydat jest z innego powiatu,
- oświadczenie kandydata o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych.

UWAGA!

Wszystkie oświadczenia muszą zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
Wykaz dokumentów obowiązujących kandydatów do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1:

I. Dokumenty, które należy złożyć do 20 kwietnia:

- wniosek o przyjęcie do szkoły (druk do pobrania z sekretariatu szkoły),
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną na stałe lub na etap ponadgimnazjalny (oryginał),

II. Dokumenty, które należy złożyć do 20 maja:

- opinia psychologiczna,
- opinia wychowawcy klasy (charakterystyka ucznia, opis sytuacji rodzinnej i materialnej),
- skrócony odpis aktu urodzenia  (oryginał lub poświadczona kserokopia),
- kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (o ile kandydat posiada),
- dwa zdjęcia,

III. Dokumenty, które należy złożyć do 30 czerwca:

- karta zdrowia (oryginał),
- świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał lub kopia poświadczona przez dyrektora gimnazjum),
- zaświadczenie z wynikami egzaminu gimnazjalnego, o ile kandydat posiada (oryginał lub kopia poświadczona przez dyrektora gimnazjum),
- zgoda starosty na naukę w SSPdP nr 1, gdy kandydat jest z innego powiatu.

UWAGA!

Wszystkie oświadczenia muszą zawierać klauzulę następującej treści: ”Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
Opracowano na podstawie rozdziału 2a ustawy o systemie oświaty i statutu szkoły.
Dokumenty przyjmuje sekretariat szkoły.