Rekrutacja

Rekrutację w ZSS nr 105 prowadzi powołana przez dyrektora Szkolna Komisja Rekrutacyjna w składzie: dyrektor/wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący, psycholog szkolny, jako sekretarz, pedagog szkolny, nauczyciel przedmiotów zawodowych i nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących.
Warunkiem przyjęcia do Zespołu Szkół jest orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej i skierowanie z Biura Edukacji w Warszawie, gdy uczeń jest z innego powiatu oraz pozytywna opinia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, pracującej w oparciu o statut szkoły.

Wykaz dokumentów obowiązujących kandydatów do BSIst.S nr 54:

I. Dokumenty, które należy złożyć do 15 marca:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły (druk do pobrania z sekretariatu szkoły lub strony internetowej),
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (oryginał).

II. Dokumenty, które należy złożyć do 24 maja:

 1. opinia psychologiczna,
 2. opinia wychowawcy klasy (charakterystyka ucznia, opis sytuacji rodzinnej i materialnej),
 3. skrócony odpis aktu urodzenia (oryginał lub poświadczona kopia),
 4. kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (o ile kandydat posiada),
 5. dwa zdjęcia.

III. Dokumenty, które należy złożyć do 27 czerwca:

 1. karta zdrowia (oryginał),
 2. świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej (oryginał lub kopia poświadczona przez dyrektora ukończonej szkoły),
 3. zaświadczenie z wynikami egzaminu kończącego szkołę (oryginał lub kopia poświadczona przez dyrektora ukończonej szkoły),
 4. zgoda starosty na naukę w Branżowej Szkole I stopnia Specjalnej nr 54, gdy kandydat jest z innego powiatu,
 5. oświadczenie kandydata o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych.

IV. Dokumenty, które należy złożyć do 12 lipca (najpóźniej):

 1.  zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki wybranych zawodów (oryginał).

V. Dokumenty, które należy złożyć do 1 września:

 1.  badanie na nosicielstwo (dla kandydatów do zawodu cukiernika),
 2. szczepienie na tężec (dla kandydatów do zawodu ogrodnika).

UWAGA!
Wszystkie oświadczenia muszą zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".


Wykaz dokumentów obowiązujących kandydatów do SSPdP nr 1:

I. Dokumenty, które należy złożyć do 15 marca:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły (druk do pobrania z sekretariatu szkoły lub strony internetowej),
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną na stałe lub na etap ponadgimnazjalny (oryginał).

II. Dokumenty, które należy złożyć do 24 maja:

 1. opinia psychologiczna,
 2. opinia wychowawcy klasy (charakterystyka ucznia, opis sytuacji rodzinnej i materialnej),
 3. skrócony odpis aktu urodzenia  (oryginał lub poświadczona kserokopia),
 4. kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (o ile kandydat posiada),
 5. dwa zdjęcia.

III. Dokumenty, które należy złożyć do 27 czerwca:

 1. karta zdrowia (oryginał),
 2. świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej (oryginał lub kopia poświadczona przez dyrektora ukończonej szkoły),
 3. zaświadczenie z wynikami egzaminu kończącego szkołę, o ile kandydat posiada (oryginał lub kopia poświadczona przez dyrektora ukończonej szkoły),
 4. zgoda starosty na naukę w SSPdP nr 1, gdy kandydat jest z innego powiatu.

UWAGA!
Wszystkie oświadczenia muszą zawierać klauzulę następującej treści: ”Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”


Dokumenty przyjmuje sekretariat szkoły.