Zasady organizacji nauczania zdalnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 105

 1. W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły wprowadza się formę nauczania zdalnego.
 2. Informacja o tym będzie przekazywana ustaloną drogą komunikacji: nauczycielom (poprzez pocztę służbową), a rodzicom i uczniom (poprzez wychowawców klas, stronę internetową szkoły oraz szkolnego Facebooka.)
 3. Szkoła realizując nauczanie zdalne wykorzystuje w szczególności pakiet Office 365.
 4. Nauczanie zdalne odbywa się zgodnie z tygodniowym planem lekcji danej klasy w formie kształcenia na odległość w czasie rzeczywistym, przy uwzględnieniu higieny pracy przy komputerach.
 5. Lekcje online we wszystkich klasach trwają 30 minut.
 6. Nauczyciel potwierdza uczestnictwo uczniów w zajęciach odnotowując obecność/nieobecność w dzienniku papierowym. Nauczyciel jest zobowiązany raz w tygodniu uzupełnić dokumentację na terenie szkoły. Sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów określa Statut szkoły.
 7. Uczniowie korzystają m. in. z podręczników, zeszytów ćwiczeń, książek, e-podręczników, audycji, filmów i programów edukacyjnych oraz innych materiałów poleconych i sprawdzonych przez nauczyciela.
 8. Dla uczniów, którzy nie mogą uczyć się zdalnie w domu, szkoła organizuje nauczanie na terenie szkoły z wykorzystaniem szkolnego sprzętu komputerowego.
 9. Każdy nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest ustalić godzinę konsultacji dla uczniów/rodziców (30 minut). Harmonogram konsultacji podany jest na stronie internetowej szkoły.
 10. Nauczyciel pracując zdalnie wykorzystuje do tego albo sprzęt szkolny w sali lekcyjnej, albo korzysta ze swojego sprzętu domowego, pamiętając o zasadach bezpiecznego przetwarzania danych.
 11. Nauczyciele zobowiązani są do planowania tygodniowego zakresu treści nauczania ze szczególnym uwzględnieniem:
 • możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 • łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 • ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć,
 • konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć.
 1. Nauczyciele wychowania fizycznego realizują swoje zajęcia z uwzględnieniem możliwości lokalowych, fizycznych i zdrowotnych ucznia. Uwzględniają ich bezpieczeństwo podczas ćwiczeń. Starają się zachęcać uczniów do wysiłku fizycznego, przedstawiając różne możliwości i formy wykonania prezentowanych ćwiczeń.
 2. W trakcie pracy zdalnej monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się zgodnie z postanowieniami Statutu w zakresie oceniania.
 3. Formy monitorowania postępów uczniów i weryfikacji ich wiedzy i umiejętności dostosowuje się do specyfiki przedmiotu oraz możliwości organizacyjno-technicznych uczniów i nauczycieli i są zgodne z ustaleniami zespołów przedmiotowych. O zmianach w sposobie oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów nauczyciele informują uczniów i ich rodziców za pomocą poczty elektronicznej.
 4. W trakcie pracy zdalnej:
 • zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane w porozumieniu z rodzicami uczniów,
 • realizuje się indywidualne nauczanie zgodnie z ustalonym harmonogramem.                                                          
 1. Nauczyciele i rodzice na bieżąco zgłaszają potrzebę modyfikacji programu wychowawczo – profilaktycznego.
 2. Za koordynowanie współpracy między nauczycielami, uczniami i rodzicami odpowiadają wychowawcy klas.
 3. Pedagog szkolny oraz psycholog koordynuje zadania dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pracy wychowawczo – profilaktycznej.
 4. Wicedyrektorzy koordynują realizację bieżących zadań szkoły w zakresie nauczania zdalnego.

 

                                                                                    Elżbieta Kostrzewa

                                                                                   Dyrektor ZSS nr 105

 

Terminy konsultacji nauczycieli podczas zdalnego nauczania

Lp. Nazwisko i imię Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 Andrejko Krzysztof       13.50-14.20  
2 Birek Krzysztof       14.30-15.00  
3 Boguszewska Beata       13.50-14.20  
4 Borkowska-Stankiewicz Katarzyna     11.15-17.15    
5 Borowska Jolanta   13.50-14.20      
6 Dąbrowska Jolanta   14.30-15.00      
7 Fadel Renata 13.15-13.35        
8 Galus Ewa   13.15-13.45      
9 Głębicka-Kurant Milena   13.50-14.20      
10 Grabowska Daria 14.25-14.55        
11 Iliaszuk Aleksandra   14.25-14.55      
12 Iskra Laura         13.50-14.20
13 Janik Sabina 15.00-15.30        
14 Jasińska Monika       14.30-15.00  
15 Jeśkiewicz Agnieszka     13.15-13.45    
16 Jóśkiewicz Sławomir     15.30-16.00    
17 Kacprzak Emil Paweł     15.30-16.00    
18 Kacprzak Wioleta 14.00-14.30        
19 Kałęcka Paulina   13.15-13.45      
20 Karwowska Barbara 14.20-14.50        
21 Kobylańska Anna     15.00-15.30    
22 Kostrzewa Elżbieta   14.30-15.00      
23 Kościelniak Mirosław     11.00-11.30    
24 Kowalczyk Beata 14.30-15.00        
25 Kowalski Sławomir 14.00-15.00        
26 Kryszczuk Iwona   13.50-14.20      
27 Krzyżańska Wiesława     15.00-15.30    
28 Kubik Alicja       12.15-12.45  
29 Lenkiewicz Urszula 13.15-13.45        
30 Lewandowska Danuta 12.40-13.10        
31 Manicka Olena     14.30-15.00    
32 Manicki Radosław 14.30-15.00        
33 Masłowska Anna         13:50-14:20
34 Mazińska Maria 15.00-15.30        
35 Nizińska Anna   14.30-15.00      
36 Plona Mateusz     13.50-14.20    
37 Pogorzelska Anna       14.30-15.00  
38 Polkowski Leszek         15.00-15.30
39 Posiewka Karol 15.00-15.30        
40 Proga Agnieszka         14.20-14.50 
41 Różalska Bogumiła 14.00-14.30        
42 Saturska Anna     13.50-14.20    
43 Sikorski Andrzej  14.20-14.50        
44 Skiba Anna 14.20-14.50        
45 Słomka Agata     14.00-14.30    
46 Soból Angelina 13.50-14.20        
47 Sońta Jerzy 13.50-14.20        
48 Stryjecka-Kubiak Marta       12.40-13.10  
49 Szagdaj Irena   13.15-13.45      
50 Szarubka Dorota     15.30-16.00    
51 Szeląg Mariola 14.20-14.50        
52 Szlenk Małgorzata   13.30-14.00      
53 Szoplik Bartosz       13.50-14.20  
54 Ślusarz Arkadiusz         13.15-13.45
55 Tkaczyk Maria     14.20-14.50     
56 Walczuk Agata         14.30-15.00
57 Walos Weronika   13.15-13.45       
58 Warszawski Krzysztof       14.30-15.00  
59 Wichańska Justyna         13.15-13.45
60 Wiśniewska-Hałasa Monika         14.25-14.55

 

 Dobre rady Pani Pedagog - WSKAZÓWKI DO EFEKTYWNEJ PRACY :)

rady pedagoga-wskazówki do efektywnej pracy