Rekrutację w ZSS nr 105 prowadzi powołana przez dyrektora Szkolna Komisja Rekrutacyjna w składzie: dyrektor/wicedyrektor szkoły jako przewodniczący, psycholog szkolny jako sekretarz, pedagog szkolny, nauczyciel przedmiotów zawodowych i nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących.

Warunkiem przyjęcia do Zespołu Szkół jest orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej i skierowanie z Biura Edukacji w Warszawie, gdy uczeń jest z innego powiatu oraz pozytywna opinia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, pracującej w oparciu o Statut szkoły.

 

UWAGA!
Wszystkie oświadczenia muszą zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
Dokumenty przyjmuje sekretariat szkoły.