Rekrutację w ZSS nr 105 prowadzi powołana przez dyrektora Szkolna Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 1. szkoła branżowa - wicedyrektor szkoły jako przewodniczący, psycholog szkolny jako sekretarz, pedagog szkolny, kierownik warsztatów szkolnych, nauczyciel przedmiotów zawodowych, nauczyciel rewalidacji.
 2. szkoła przysposabiająca do pracy - wicedyrektor szkoły jako przewodniczący, psycholog szkolny jako sekretarz, pedagog szkolny, nauczyciel przysposobienia do pracy, nauczyciel rewalidacji.

Warunkiem przyjęcia do Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 jest orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej i skierowanie z Biura Edukacji w Warszawie, gdy uczeń jest z innego powiatu oraz pozytywna opinia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, pracującej w oparciu o Statut szkoły.

UWAGA!
Wszystkie oświadczenia muszą zawierać klauzulę następującej treści:
„Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
Dokumenty przyjmuje sekretariat szkoły.


 
Aby zostać uczniem Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 należy złożyć w sekretariacie następujące dokumenty:

do 19 marca:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły - do pobrania na stronie szkoły,
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

do 24 maja:

 1. opinia psychologiczna i wychowawcy klasy,
 2. skrócony odpis aktu urodzenia,
 3. kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 4. dwa zdjęcia

do 28 czerwca:

 1. karta zdrowia (oryginał),
 2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał),
 3. zgoda starosty na naukę w ZSS nr 105 (gdy kandydat jest zameldowany poza Warszawą)

 do 27 sierpnia (najpóźniej):

 1. badanie na nosicielstwo
 2. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych

 Druki do pobrania:

 1. Wniosek do Dyrektora o przyjęcie do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1