Rada Rodziców składa się z jednego przedstawiciela rodziców z każdej klasy szkolnej.
Rada Rodziców ma prawo występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę, oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
Rada Rodziców jako niezależny organ szkoły reprezentuje interesy wszystkich rodziców na terenie szkoły i poza szkołą.
W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców.
Działania te obejmują w szczególności:
 - dofinansowanie wycieczek
 - dofinansowanie imprez  szkolnych
 - finansowanie nagród dla uczniów.

 

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca: Katarzyna Maciejewska-Rosa

Z-ca Przewodniczącej: Anna Saks

Sekretarz: Artur Słomka

 

Członkowie:

Ilona Hoc

Wiesław Łysakowski

Katarzyna Turczyk

 kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Szanowni Państwo.
Zachęcamy do regularnych wpłat deklarowanych kwot na poczet działalności szkolnej Rady Rodziców.
Z Państwa pomocą możemy aktywniej działać na rzecz naszych Dzieci i Szkoły.
Wpłaty można dokonać w sekretariacie szkoły.

 

Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i propozycje dotyczące działalności Rady Rodziców.

 Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców
ZSS nr 105 za zakup 12 kamerek internetowych wraz z mikrofonami na potrzeby naszej szkoły. Kamerki zostały zamontowane w wybranych salach lekcyjnych i pracowniach warsztatowych, skąd nauczyciele mogą prowadzić nauczanie zdalne dla naszych uczniów.
 
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne ZSS nr 105
 
 
kamerki kamerki 2 monitor