logo office 365
 
 
Office 365
 


ZASADY  DOTYCZĄCE  KSZTAŁCENIA  NA  ODLEGŁOŚĆ
W  ZESPOLE  SZKÓŁ  SPECJALNYCH NR 105  W  WARSZAWIE
W  OKRESIE  CZASOWEGO  OGRANICZENIA  JEJ  FUNKCJONOWANIA

 1. Od 25 marca 2020r., w okresie ograniczenia funkcjonowania Szkoły wprowadza się formę kształcenia na odległość.
 2. Główną platformą komunikacyjną w Szkole jest strona internetowa szkoły i poczta elektroniczna.
 3. Szkoła realizując kształcenie na odległość wykorzystuje w różnym zakresie dostępne środki komunikacji elektronicznej: pocztę elektroniczną, Messenger, Skype, Microsoft Teams (w późniejszym terminie tj. po uruchomieniu kont dla uczniów).
 4. Poszczególne klasy pracują według zmodyfikowanego planu lekcji, który wychowawcy przekażą rodzicom.
 5. Nauczyciele specjaliści ustalają z uczniem i jego rodzicem, sposób i formę udzielania konsultacji i pomocy.
 6. Wszyscy nauczyciele ustalają termin i formę konsultacji w tygodniu, podczas której będą w razie potrzeb do dyspozycji rodziców i uczniów.
 7. Nauczyciele świetlicy i biblioteki przygotowują i przesyłają on-line lub zamieszczają na stronie internetowej szkoły zestaw zabaw i ćwiczeń, propozycje ciekawych dostępnych w sieci książek, filmów itp. które uatrakcyjnią uczniom czas spędzany w domu.
 8. Przygotowanie prac przez uczniów:
  - prace wykonywane przez uczniów mogą mieć różne formy, np. prezentacji, zdjęć, plakatu, karty pracy, notatek, ćwiczeń online, krzyżówki oraz odpowiedzi ustnych lub pisemnych,
  -
  prace wykonywane przez uczniów dostosowane są do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
  - p
  race zadawane uczniom do samodzielnego wykonania w domu, które podlegają ocenie, uwzględniają warunki techniczne, takie jak dostęp ucznia do Internetu oraz jego jakość, urządzenia dostępne do zdalnej nauki oraz liczbę osób, które oprócz ucznia z nich korzystają;
  - ilość zadanych prac zależy od nauczyciela przedmiotu, który musi mieć na  uwadze wyeliminowanie nadmiernego obciążenia i zachowanie odpowiednich warunków higieny;
 9. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły przy ustalaniu oceny z zachowania ucznia bierze się pod uwagę jego aktywność w nauczaniu zdalnym.
 10. Uczeń na wykonanie zadań i przesyłanie wskazanych ma 7 dni od daty wysłania, udostępnienia materiałów przez nauczyciela. Na prośbę rodziców umotywowaną trudnościami technicznymi okres zbierania wykonanych zadań może zostać wydłużony.

Elżbieta Kostrzewa

Dyrektor ZSS nr 105TERMINY KONSULTACJI  DLA RODZICÓW I UCZNIÓW
- do pobrania

 


Internet podstawą zdalnego nauczania - do pobrania
 

 
Strony internetowe wspomagające naukę w domu:

5. Czytamy online:
 
- Biblioteka Narodowa Polska https://www.bn.org.pl/
- Wolne Lektury -https://wolnelektury.pl
 

 
W zakładce multimedia (filmy o zawodach), znajdują się filmy o zawodach w których kształcimy.
Uczniowie mogą zapoznać się, żeby nie zapomnieli o zajęciach praktycznych.