Sample Data-Articles

Wytyczne dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

w sesji lato 2020- część teoretyczna i praktyczna

 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie, lub izolacji w warunkach domowych, albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek itp.
 5. Zdający rzeczy osobiste (plecak, torbę, kurtkę, telefon itp.) zostawiają w szatni w przezroczystych foliowych workach (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania).
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających, lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego- w przypadku egzaminu z części praktycznej. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 • wychodzi do toalety,
 • podchodzi do niego egzaminator,
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających), lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 2. W przypadku egzaminu z kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. tego samego urządzenia/materiału, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.
 3. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu dyrektor szkoły:
 • przekaże zdającym z wyprzedzeniem 3-dniowym informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu,
 • ustala zasady wpuszczania do sali i wypuszczania z sali uczniów:
 • do sali będą wpuszczani zdający zgodnie z listą wywieszoną przed salą,w której odbywać się będzie egzamin,
 • po egzaminie zdający będą wypuszczani w odstępach czasowych,uniemożliwiających gromadzenie się przed szkołą.
 1. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie,korzystając z własnego długopisu.
 2. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEJ POLICJI DO UCZNIÓWKomunikat dla uczniów


 

UWAGA – POMOC PSYCHOLOGA I PEDAGOGA SZKOLNEGO


Drodzy Uczniowie,
w tej nieoczekiwanej rzeczywistości w jakiej wszyscy się znaleźliśmy,
służymy pomocą i radą  poprzez  kontakt mailowy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pozdrawiamy serdecznie,
Katarzyna Borkowska-Stankiewicz i Karol Posiewka

 
logo office 365
 
 
Office 365
 


ZASADY  DOTYCZĄCE  KSZTAŁCENIA  NA  ODLEGŁOŚĆ
W  ZESPOLE  SZKÓŁ  SPECJALNYCH NR 105  W  WARSZAWIE
W  OKRESIE  CZASOWEGO  OGRANICZENIA  JEJ  FUNKCJONOWANIA

 1. Od 25 marca 2020r., w okresie ograniczenia funkcjonowania Szkoły wprowadza się formę kształcenia na odległość.
 2. Główną platformą komunikacyjną w Szkole jest strona internetowa szkoły i poczta elektroniczna.
 3. Szkoła realizując kształcenie na odległość wykorzystuje w różnym zakresie dostępne środki komunikacji elektronicznej: pocztę elektroniczną, Messenger, Skype, Microsoft Teams (w późniejszym terminie tj. po uruchomieniu kont dla uczniów).
 4. Poszczególne klasy pracują według zmodyfikowanego planu lekcji, który wychowawcy przekażą rodzicom.
 5. Nauczyciele specjaliści ustalają z uczniem i jego rodzicem, sposób i formę udzielania konsultacji i pomocy.
 6. Wszyscy nauczyciele ustalają termin i formę konsultacji w tygodniu, podczas której będą w razie potrzeb do dyspozycji rodziców i uczniów.
 7. Nauczyciele świetlicy i biblioteki przygotowują i przesyłają on-line lub zamieszczają na stronie internetowej szkoły zestaw zabaw i ćwiczeń, propozycje ciekawych dostępnych w sieci książek, filmów itp. które uatrakcyjnią uczniom czas spędzany w domu.
 8. Przygotowanie prac przez uczniów:
  - prace wykonywane przez uczniów mogą mieć różne formy, np. prezentacji, zdjęć, plakatu, karty pracy, notatek, ćwiczeń online, krzyżówki oraz odpowiedzi ustnych lub pisemnych,
  -
  prace wykonywane przez uczniów dostosowane są do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
  - p
  race zadawane uczniom do samodzielnego wykonania w domu, które podlegają ocenie, uwzględniają warunki techniczne, takie jak dostęp ucznia do Internetu oraz jego jakość, urządzenia dostępne do zdalnej nauki oraz liczbę osób, które oprócz ucznia z nich korzystają;
  - ilość zadanych prac zależy od nauczyciela przedmiotu, który musi mieć na  uwadze wyeliminowanie nadmiernego obciążenia i zachowanie odpowiednich warunków higieny;
 9. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły przy ustalaniu oceny z zachowania ucznia bierze się pod uwagę jego aktywność w nauczaniu zdalnym.
 10. Uczeń na wykonanie zadań i przesyłanie wskazanych ma 7 dni od daty wysłania, udostępnienia materiałów przez nauczyciela. Na prośbę rodziców umotywowaną trudnościami technicznymi okres zbierania wykonanych zadań może zostać wydłużony.

Elżbieta Kostrzewa

Dyrektor ZSS nr 105TERMINY KONSULTACJI  DLA RODZICÓW I UCZNIÓW
- do pobrania

 


Internet podstawą zdalnego nauczania - do pobrania
 

 
Strony internetowe wspomagające naukę w domu:

5. Czytamy online:
 
- Biblioteka Narodowa Polska https://www.bn.org.pl/
- Wolne Lektury -https://wolnelektury.pl
 

 
W zakładce multimedia (filmy o zawodach), znajdują się filmy o zawodach w których kształcimy.
Uczniowie mogą zapoznać się, żeby nie zapomnieli o zajęciach praktycznych.
 
 

 

 

 KOMUNIKAT DYREKTORA ZSS nr 105

z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie rozwiązań dotyczących organizacji i realizacji zadań przez ZSS nr 105 w Warszawie,
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493), ograniczam funkcjonowanie Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Warszawie  do dnia 10 kwietnia 2020r., wprowadzając kształcenie na odległość, rozumiane, jako kształcenie z wykorzystaniem metod i technik oraz środków komunikacji, które w procesie edukacji nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela. Szczegółowe zasady organizacji  kształcenia na odległość w ZSS nr 105 zostaną Rodzicom przekazane drogą elektroniczną przez wychowawców. Jednocześnie nadmieniam, że w zakładce #ZOSTAŃ W DOMU będą zamieszczane wszystkie ważne informacje dotyczące kształcenia na odległość.

   Z wyrazami szacunku

Elżbieta Kostrzewa
dyrektor ZSS 105

 

 
 
KOMUNIKAT MAZOWIECKIEJ POLICJI DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW

komunikat dla rodziców
 

UWAGA - POMOC PSYCHOLOGA I PEDAGOGA SZKOLNEGO

Drodzy Rodzice i Uczniowie,
W tej nowej dla nas wszystkich rzeczywistości, w której przyszło nam się zmierzyć
z nowymi wyzwaniami i która niesie za sobą dużo różnych napięć, zapraszamy do kontaktu z nami.
Od poniedziałku pojawią się nasze stałe dyżury, będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
Jesteśmy dostępni pod adresami ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
i na platformie Microsoft Teams. Istnieje możliwość rozmowy telefonicznej z nami
po wcześniejszej informacji e-mail( podanie numeru telefonu do siebie,
bądź zgłoszenie takiej potrzeby wychowawcy klasy a my oddzwonimy).

Pozdrawiamy serdecznie,
Katarzyna Borkowska-Stankiewicz i Karol Posiewka.
 

 
LIST PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
DO RODZICÓW

 
- Jak radzić sobie z lękiem przed koronawirusem ?  - rozmowa psycholog Joanny Gutral i dr Ewy Pragłowskiej
https://www.youtube.com/watch?v=srrPodn3aag&feature=youtu.be&utm_content=autoresponder&fbclid=IwAR35wnOf7QUTH7A_1eI-TRvAkpgJF7NndfmURx4CihlzNhJE8Vsubky23Lk

- Pomoc psychoterapeutyczna dla rodziców 
https://www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl/o-nas

- Relaksacja
 
link do pobrania
 

- Ważne linki
 

 

Rada Rodziców składa się z jednego przedstawiciela rodziców z każdej klasy szkolnej.
Rada Rodziców ma prawo występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę, oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
Rada Rodziców jako niezależny organ szkoły reprezentuje interesy wszystkich rodziców na terenie szkoły i poza szkołą.
W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców.
Działania te obejmują w szczególności:
 - dofinansowanie wycieczek
 - dofinansowanie imprez  szkolnych
 - finansowanie nagród dla uczniów.

 

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca: Katarzyna Maciejewska-Rosa

Z-ca Przewodniczącej: Wojciech Orliński

Sekretarz: Anna Saks

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szanowni Państwo.
Zachęcamy do regularnych wpłat deklarowanych kwot na poczet działalności szkolnej Rady Rodziców.
Z Państwa pomocą możemy aktywniej działać na rzecz naszych Dzieci i Szkoły.
Wpłaty można dokonać w sekretariacie szkoły.

 

Terminarz planowanych spotkań Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020.

12.09.2019r.(po zebraniach w klasach).

21.11.2019r. (po zebraniach w klasach).

19.03.2020r. (po zebraniach w klasach).

Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi, propozycje dotyczące działalności Rady Rodziców.


Już niebawem w tej zakładce będziemy zamieszczać propozycje linków

do filmów, ciekawe zadania, krzyżówki, ćwiczenia, itp.

Chcemy, żebyście po nauce i odrobieniu przesłanych lekcji nie nudzili się,

a kreatywnie spędzali ten przymusowo wolny czas.

Zapraszamy również do zakładki świetlica szkolna, gdzie znajdziecie propozycje

ciekawych konkursów i  wiele informacji, które poszerzą Waszą wiedzę.

Pozdrawiamy Wszystkich serdecznie :)


 

 Kochani uczniowie klas trzecich!

Prosimy w ramach domowych aktywności  poćwiczyć kroki poloneza.

Mamy nadzieję , że niedługo się spotkamy i poćwiczymy razem.

https://youtu.be/J5FJqlPCPnA

 polonez


 
Opowiadanie o koronawirusie - do pobrania

koronawirus

 


 
Relaksacja

link do pobrania
https://megawrzuta.pl/download/2d5bc29bab05703c7df006092beff1eb.html


Zapraszamy na wirtualne wycieczki po naszym kraju :)

https://www.wirtualnykraj.pl/

 wirtualne spacery

a może również po muzeach...
https://www.e-muzeum.eu/

Muzeum Narodowe w Warszawie
http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/collections

Muzeum Żydów Polskich Polin w Warszawie
https://artsandculture.google.com/partner/the-museum-of-the-history-of-polish-jews-jewish-museum-warsaw

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Muzeum Zamkowe w Malborku
 

Ciekawe lektury;

"Biblioteka Wolne Lektury to podstawowe źródło bezpłatnych lektur szkolnych dla uczniów i nauczycieli. W wyniku zamknięcia szkół Wolne Lektury stały się serwisem o fundamentalnym znaczeniu - codziennie korzysta z nich ok. 85 000 (!) czytelników."

 https://wolnelektury.pl


https://www.gov.pl/web/kultura/zostan-w-domu--sztuka-przyjdzie-do-ciebie


Pomysł na własnoręcznie wykonane duże jajko i wspólnie spędzony czas. Jeżeli nie mamy w domu kleju typu vikol, to możemy go zastąpić klejem zrobionym z mąki i wody - będzie wtedy dłużej schło, ale efekt tak samo dobry.
Powodzenia :)
 

 
A może w wolnym czasie krzyżówka, przyjemne z pożytecznym, poprawi naszą sprawność umysłowa i manualną. Dobrej zabawy:)
 

 
POLONA – Cyfrowa Biblioteka Narodowa. Udostępnia w postaci cyfrowej najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumenty historyczne, grafikę, fotografie, nuty oraz mapy. Zapewnia dostęp do książek, czasopism, rękopisów w postaci cyfrowej. (X w. do XX w.)
 
http://www.polona.pl/

Polecamy puzzle i układanki online za darmo czyli stwórz, graj, udostępniaj puzzle i układaj je z innymi graczami.

Eksperymentuj samodzielnie
 

Propozycje, jak mądrze, ciekawie i niebanalnie spędzić czas bez szkoły...
 

 
 konkurs sportowy
 

 I kolejna propozycja ciekawej strony...
 
 

 

 
Paltformy i portale edukacyjne (m.in. łamigłówki, zagadki, quizy), wirtualne spacery po muzeach, parkach narodowych w różnych częściach świata), ciekawe artykuły  (np. "Kawarntanna nie musi boleć")
 
 


 
ZOO Wrocław
 

Polska z lotu ptaka / Aerial footage of Poland

 

Matematyka na wesoło, łamigłówki i quizy od klasy 1 do 8 fajna grafika od zadań najprostszych do naprawdę trudnych.
 

 
konkurs wielkanocny
 
WYNIKI KONKURSU
 
Dyplom Pychotka Dyplom Pychotka 2 Dyplom Pychotka 3
 

 

 

 

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych.

 do pobrania

Podkategorie