WYMIANA OKIEN W BUDYNKU SZKOLNYM

1.
a) Przedmiot zamówienia: Wymiana okien w budynku szkolnym
b) Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane,
     dostawy lub usługi: roboty budowlane
c) Przewidywany tryb lub innej procedury udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
d) Orientacyjna wartości zamówienia: 300 000zł
e) Przewidywany terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym: II kwartał 2019